ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายนันทนิท นันทศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศิลป
เบอร์โทรศัพท์ : 0896157432
อีเมล์ : lopburi.art10
ที่อยู่ :
99/212 หมู่ 3 ซอย 6 หมู่บ้านเทพราช 3 ต.ท่าศาบา อ.เมือง จ.ลพบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2524 ปริญญาตรี (ศศบ..) วิทยาเขต เพราะช่าง/ศิลปกรรม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16 พค.2527 บรรจุ โรงเรียน อาจารย์ 1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานการวิจัยการเรียนการสอนวิชาศิลปไทย 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5