ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางปิยะลักษณ์ ศรีภิรมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : 083-8202890
อีเมล์ : piyalug_sri@hotmail.com;
ที่อยู่ :
16/11 ถนนพระโหราธิบดี ต.ทะเลชุบศี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2529 ปริญญาตรี บช.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การบัญชี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
10 มิถุนายน 2529 8 ตุลุาคม 2542 โคกกะเทียมวิทยาลัย ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสื่อผสมรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานธุรกิจ)