ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางบุญเรือน ภูมิวัฒนะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9889352
อีเมล์ : boonruan2499@hotmail.com;
ที่อยู่ :
149 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ต.ท่าแค อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2528 ปริญญาตรี (ค.บ.บริหารการศึกษา) วิทยาลัยครุเทพสตรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 สิงหาคม 2521 คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 แบบฝึก เรื่องการบัญชีเบื้องต้น