ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจุไรรัตน์ เรืองรอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 085-3346048
อีเมล์ : Jurirat2558@gmail.com;
ที่อยู่ :
2/90 ซอยอ่อนนุช ถนนนเรศวร ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525 ปริญญาตรี(ค.บ.) วิทยาลัยครูเทพสตรี/ภาษาอังกฤษ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
บรรจุ 4 พค.2525 โรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุกูล อาจารย์ 1 ระดับ 3
2539 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี อาจารย์ 2 ระดับ 7
2552 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 หนึ่งแสนครูดี ปี 2557
2 รายงานการใช้ชุดพัฒนาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3