ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางมณฑา ศิริมงคล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 088-5055877
อีเมล์ : Mercy591@hotmail.com
ที่อยู่ :
95/70 หมู่ 4 ตำบลเขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2518 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครูเทพสตรี
2532 ปริญญาตรี / ค.บ. วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี/บริหารการศึกษา
2542 ปริญญาโท/กศ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร/ภาษาอังกฤษ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
บรรจุ1 มิย.2519 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ จ.อยุธยา ครู 2 ระดับ 2
2534 โรงเรียนดงตาลวิทยา จ.ลพบุรี อาจารย์ 2 ระดับ 6
2543 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี อาจารย์ 2 ระดับ 7
2551 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 Programmed Instruction in English