ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางศรัณยา รมยเวศม์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7568624
อีเมล์ : Sarunya1560@gmail.com
ที่อยู่ :
37/102 ซอย 8 หมู่บ้านทรัพย์สิริ ตำบลท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 ปริญญาตรี (ค.บ.) วิทยาลัยครูเทพสตรี/ภาษาอังกฤษ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2523 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ครู 2 ระดับ 2
27 ตุลาคม 2526-2559 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 สื่อบทเรียนสำเร็จรูป
2 รายงานประสิทธิภาพการใช้บทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา อ 32101