ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : สิบเอก เลอพงศ์ ยังเจริญ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : อุตสาหกรรมศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ : 0819912351
อีเมล์ : lerpong16@gmail.com;
ที่อยู่ :
61/16 หมู่ 3 ถนนพระนเรศวร ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 ปริญญาโท/กศ.ม. ม.นเรศวร/อุตสาหกรรมศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
13 มค.2553 โคกกะเทียมวิทยาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล