ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ เชื่อมชิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ดนตรีศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0817535459
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
36 หมู่ 4 ซอย 4/6 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2538 ปริญญาตรี (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี /ดนตรีศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
24 ธค.47 บรรจุโรงเรียนพัฒนาบาลอ 3 มิย.54
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล