ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพรนิภา ลักษณะโต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0843387435
อีเมล์ : Pornnipa@gmail.com
ที่อยู่ :
77 หมู่ 9 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2526 ปริญญาตรี (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี /ภาษาอังกฤษ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
21 พค.22 บรรจุ โรงเรียนหนองรีวิทยา ครู 2 ระดับ 2
31 มี.ค.2526 โรงเรียนหนองรีวิทยา จ.ลพบุรี อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 มกราคม 2532 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี อาจารย์ 1 ระดับ 4
20 พฤษภาคม 2554 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี ครู คศ.2
30 พฤษภาคม 2554 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูสอนดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2559
2 หนึ่งแสนครูดี
3 รายงานผลการพัฒนาการใช้ชุดฝีึกทักาะการอ่านโดยใช้หนังสือพิมพ์ของนักเ้รียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕