ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางศิริพร มาวรรณา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0806659400
อีเมล์ : oddjung@hotmail.com
ที่อยู่ :
131/17 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2541 ปริญญาตรี (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา /คณิตศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
11ธค.41 บรรจุโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร
9 มิย.2544 โคกกะเทียมวิทยาลัย ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผลการพัฒนาทักษะการสื่อสารและทักษะการนำเสนอข้อมูลโดยการประเมินผลตามสภาพจริงที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม. 2 เรื่องการสำเนอข้อมูล