ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายฮวง ซิง เบน
ตำแหน่ง : ครูต่างชาติ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0962471384
อีเมล์ : 2728265124@qq.com
ที่อยู่ :
บ้านพักครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ถนนพหลโยธิน ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล