เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต - โรงเรียนสุจริต_Pornlaphat

https://drive.google.com/file/d/1CFx6nOsuel0B7uaD2TkGQjqAeI6vo9KG/view?usp=sharing