การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
https://drive.google.com/file/d/1umdvtB7sx_BfBvxtKp0adgLKWv4_PQA2/view?usp=sharing