การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

https://drive.google.com/file/d/1tnpMwwwFYfLOWkFGnqst9B7Gtfpf0t9J/view?usp=sharing