แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
https://drive.google.com/file/d/1P3FErD-NQODzgw3xbeQOuDOl0l1OH2Nt/view?usp=sharing