คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://drive.google.com/file/d/1t0UGM0lsLiAFovBr-YkbqlDSzzFQRyn8/view?usp=sharing