กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ - ครูประถม.คอม
 
กฏหมายการศึกษาแห่งชาติ https://drive.google.com/file/d/1vZWH03kR4wMlUwjzyrBbrMgXlIP6snqo
กฏหมายการศึกษาแห่งชาติ https://drive.google.com/file/d/1Uagn-KWm2mXkuPq_nBwzsdhN9eM4WCqQ
กฏหมายการศึกษาบังคับ https://drive.google.com/file/d/1Mr89yyLFsWznkiLPenKb3wWV_F5uiCAp
กฏหมายคุ้มครองเด็ก https://drive.google.com/file/d/1ddciWrBFPUMHawDp6OeL7bN9HWmvrGiR
ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ https://drive.google.com/file/d/1gd216RMiOnka7tta_y7ZQPynDnG8mOkW
ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ 2 https://drive.google.com/file/d/1sChZyVFfjl8nT_MKPIfcPQDX-F_q-HoX
ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ 3 https://drive.google.com/file/d/1I6_N38S08w2B3qGldJ4VQ3XNjetCzdgr/
สภาครูและบุคคลกรทางการศึกษา https://drive.google.com/file/d/1jqiaANqiBBJWCKbMUkinX04ToUhmGRAJ