อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่
บทบาท 4 ฝ่าย https://drive.google.com/file/d/1CfJnQi8jeYxaoWBtcohZ6m_qMBXH8nAm/view?usp=sharing
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา https://drive.google.com/file/d/1QM8MrSWgRYe70CNqax7XNdGPs4_G3CVG/view?usp=sharing