ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
1. ประธานนักเรียน
นายชัยโชติ จีรวัตร์
นักเรียนชั้น ม.5/4
2.รองประธานนักเรียน
     นายฉันทวัฒน์  บัวตา      
นักเรียนชั้น ม.5/4
3. รองประธานนักเรียน
นางสาวพรเพ็ญ  ผิวงาม
นักเรียนชั้น ม.6/2
4. เลขานุการ
นางสาวพรรณธิฌา  วิเชียร
นักเรียนชั้น ม.5/2
5. เหรัญญิก
นายยุทธภูมิ  สวรรค์ดร
นักเรียนชั้น ม.5/4
6. ฝ่ายวิชาการ
นางสาวพิริยา  กระต่ายทอง
นักเรียนชั้น ม.5/2
7. ฝ่ายปกครอง
นายอาคเนย์  พลเยี่ยม
นักเรียนชั้น ม.5/4
8. ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง
 นางสาวสุกัญญา  สมงาม
นักเรียนชั้น ม.6/2
9. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายรัฐศาสตร์  วงศ์สุทธิรัตน์
นักเรียนชั้น ม.5/4
10. ฝ่ายสวัสดิการ
นางสาวชฎาภา  คำดี
นักเรียนชั้น ม.5/2
11. ฝ่ายพัฒนา
นางสาวเพื่อนขวัญ  ประโยตัง
นักเรียนชั้น ม.5/2
12. ฝ่ายศาสนา
นางสาวปรียาภรณ์  วงษ์จันทร์งาม
นักเรียนชั้น ม.6/2
13. ฝ่ายกิจกรรม
  นายธเนตร  รอดรัง
นักเรียนชั้น ม.5/4