ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
               
. เสริมสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดี ใฝ่หาความรู้ คุณธรรม มีความเป็นประชาธิปไตย มีสุนทรียภาพ ปฏิบัติ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมไทย ก่อให้เกิดทักษะในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

         
   ๒. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
            ๓. พัฒนาบุคลากรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
            ๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาธิบาลโดยให้ บุคลากรครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการจัดการ
           
๕. เพิ่มประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพ  ให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  
 
  เป้าประสงค์
 
๑.  ด้านผู้เรียน 
                  ๑.
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

            ๒. สร้างผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรัก์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

            ๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
            ๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความ
คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง   และมีวิสัยทัศน์
           
๕. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

            ๖. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตน
เองอย่างต่อเนื่อง
            ๗. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
           
๘.  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
  
๒.   ด้านการจัดการเรียนการสอน
            .  พัฒนาครูผู้สอนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณวุฒิ  มีความรู้ มีความสามารถตรงกับงานที่รับ ผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี
           
. ส่งเสริมครูให้มีความสามารถในการจัการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
           
. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีการจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
           
.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
 
๓.  ด้านการบริหารจัดการ              
                  ๑ .พัฒนาผู้บริหารงานทุกระดับในโรงเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการ                           
           
๒. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงาน และการ
พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร
 
          ๓. ส่งเสริมให้มีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐา
            ๔. พัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพ
           
๕. ส่งเสริมประสานงานให้มีใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

           
๖. ส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐ
และเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการ
เรียนรู้ในชุมชน