ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่  สร้างผู้เรียนเป็นคนดี  มีความรู้คู่คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณภาพตามมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ความเป็นพลโลกที่ดี

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ยิ้ม ไหว้ ใส่ใจจิตอาสา